Meny

Om Humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och från och med hösten 2017 femton svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Humtank verkar på bred front och deltar i samhällsdebatten med syftet att få till stånd en humanioravänlig forskningspolitik och rättvis fördelning av utbildningsresurser samt att förändra allmänhetens uppfattning om och attityder till humaniora.

Tankesmedjan arrangerar seminarier och panelsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan. Humtank tar ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporter, debattartiklar i media och reflektioner och utspel på bloggen. Humtanks Facebook– och Twitterkonton bevakar omvärlden från humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

Under 2016 och 2017 är Humtanks profilfråga kvalitet, resurser och samverkan i humanistisk utbildning. För att belysa dessa frågor har vi givit ut två rapporter:

Vill du läsa mer om Humtank? Här finns:

Vill du kontakta oss? Skicka e-post till info@humtank.se eller hör av dig direkt till våra talespersoner: Jonas Harvard [jonas.harvard@miun.se] och Jenny Larsson [jenny.larsson@balt.su.se].

HUMTANKS MEDLEMMAR 2018

 

jonas_harvard_portra%cc%88tt

Jonas Harvard (verksamhetsledare för Humtank) är historiker, disputerade 2006 på en avhandling om begreppet allmänna opinionen och forskar om politisk kommunikation och mediehistoria med inriktning mot Sverige, Norden och Storbritannien. Han är docent vid Mittuniversitetet och Adjunct professor in the history of political discourse and communication vid Jyväskylä universitet. 2010–2012 var han koordinator för forskningsprogrammet Nordiska rum vid Centre for East European and Baltic Studies, Södertörns högskola.


Jenny Larsson (verksamhetsledare för Humtank) är professor i baltiska språk, Stockholms universitet. Hennes forskning är språkhistoriskt orienterad och hon har bl.a. skrivit en bok om fornpreussiska, undervisat i gotiska och forskat om det språk som profeten Zarathustra talade. Forskningen har också ett tvärvetenskapligt perspektiv: genom att kombinera språk, arkeologi och naturvetenskaplig forskning kring förhistorisk migration (aDNA) försöker hon förstå mer om de indoeuropeiska språkens ursprung och spridning. Innan hon kom till Stockholm var hon knuten till forskningsprojektet Roots of Europe – Language, Culture and Migrations vid Köpenhamns universitet. 2015-1016 var hon ordförande för Sveriges unga akademi.​


Katherina Dodou är lektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintressen är inriktade mot litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. Hon forskar för närvarande om litteraturstudiers värde inom akademiska språkutbildningar, litteraturstudiers pedagogiska praktiker och litteraturvetares bidrag i språklärarutbildningen. Hon har tidigare bl a forskat om litterära skildringar av barndomen och även av katastrofala historiska händelser, såsom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 och den irländska hungersnöden 1845-52. Hon undervisar i engelskspråkig litteratur på grund- och avancerad nivå och är även ordförande för Områdesnämnden Humaniora och Språk.


Jesper Enbom är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskning är inriktad på strategisk kommunikation i skola, socialtjänst och polis. Andra intressen är politisk kommunikation i digitala medier och sportjournalistik. Han undervisar huvudsakligen i strategisk kommunikation, inklusive Public relations och organisationskommunikation.


Marie Gelang är lektor i retorik vid Örebro universitet samt samverkanskoordinator vid Örebro universitets Enterprise AB. Hennes forskning handlar om mellanmänsklig kommunikation med fokus på kroppsspråkets betydelse. För närvarande forskar hon om förhållandet mellan den mätbara och upplevda tiden med särskilt intresse för hur känslan för tajming uppstår. Hon ingår dessutom i ett forskningsprojekt om skyltdockors betydelse för identitetsskapande i det offentliga rummet. Gelang undervisar i retorik på grund- och avancerad nivå.isak

Isak Hammar, fil. dr och forskare i historia vid Lunds universitet, har i sin forskning framförallt studerat antiken och antikens betydelse och roll under senare historiska epoker inklusive vår egen tid. Vid sidan om forskning och undervisning arbetar han även som koordinator för skriftserierna vid Lunds humanistiska och teologiska fakultet.


 

Thomas Karlsohn är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Uppsala universitet. Där är han bland annat ansvarig för heminstitutionens masterprogram och studierektor för forskarutbildningen. Karlsohns forskning inkluderar utbildningshistoria, filosofihistoria och sekularisering. Hans arbete har under det senaste årtiondet främst handlat om de akademiska institutionernas förflutna. Karlsohn engagerar sig också regelbundet i debatten om universitetets samtida belägenhet och framtida utveckling. Han verkar även som översättare och kulturskribent.


Petra Ragnerstam är lektor i kulturvetenskap på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö högskola. Hon är också enhetschef på institutionen där hon ansvarar för program så som Medie- och kommunikationsvetenskap, Communication for Development, och English studies. Hennes forskningsintressen är storytelling i stort och trans/intermedia storytelling mer specifikt. Hennes nuvarande forskning fokuserar på olika former av interaktivt, deltagande berättande—framförallt förkroppsligat berättande—där hon studerar hur kroppen inbegrips i berättandet och hur en berättelse utvecklas när människor interagerar kroppsligen i ett materiellt rum.


 

annasofiarossholm1

Anna Sofia Rossholm är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. Rossholm är del av Linnéuniversitets intermediala forskningscentrum IMS. Hon forskar och undervisar för närvarande bland annat om transmedialitet och det antropocena, filmmanus och kreativt skrivande, hur man kan använda film i skolundervisning och bilden av HIV i rörliga bilder. Framtidens humaniora möter big data med tolkning, förenar konst med vetenskap och rör sig mellan utställningsrum, laboratorier och klassrum.   


david-thurfjell

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Thurfjell är etnografiskt inriktad religionshistoriker och har i sin forskning fokuserat samtida väckelserörelser inom shiitisk islam och pentekostal kristendom. Han har även skrivit om svensk sekularisering. Han undervisar i religionsvetenskap på Södertörns högskola.  


 

roinehumtank

Roine Viklund är lektor och ämnesansvarig för teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning är inriktad på sociotekniska system och naturresursanvändning i ett historiskt perspektiv, framförallt kopplat till gruvnäringen och järnväg. Andra intressen är platsens sociala/kulturella betydelse  och hur den påverkar ställningstaganden gällande hållbar utveckling. Viklund undervisar huvudsakligen i allmän historia men även metodkurser på grund- och avancerad nivå. 


 

Sofia Wijkmark är docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet och medlem i KuFo, Kulturvetenskapliga forskargruppen, som är en av KaU:s starka miljöer. Hon dispterade på en avhandling om gotiska inslag i Selma Lagerlöfs författarskap och har därefter sysslat med bland annat nordisk samtida gotik, fiktionsvåld och ekokritik. För närvarande arbetar hon med ett projekt om Västanå teaters adaption av Selma Lagerlöfs verk och medverkar också i skrivandet av en Värmländsk litteraturhistoria.


 

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Hennes forskning undersöker frågor kring kroppslighet, levd subjektivitet, föreställningar och normer om kroppar liksom etiska frågor i medicinsk praktik. Hon kombinerar feministisk teori, medicinfilosofi, kroppsfenomenologi och empirisk filosofi i sin forskning, är forskningsledare för ett VR-projekt om medicinsk screening och normativitet, och strävar efter att synliggöra medicinsk humaniora. 


magnus_humtank

Magnus P. Ängsal är docent i tyska och lektor vid Göteborgs universitet. Hans forskning är text- och diskurslingvistiskt orienterad med tyngdpunkt på språk och politik samt språk och kön. Han undervisar i tyska på olika nivåer samt i program och kurser med inriktning mot översättning, språk, kultur och kommunikation. I Humtank är han hemsidesansvarig.


Marie Öhman är docent i litteraturvetenskap och verksam vid Mälardalens högskola. Hennes forskningsintressen rör sig huvudsakligen inom områdena ekokritik och miljöhumaniora. Hon forskar för närvarande om begreppet materialitet och hur det förhåller sig till begrepp som sanning, fiktion och autenticitet. Hon leder också ett projekt som utvärderar en omfattande lässatsning i Eskilstuna kommun. Hon har tidigare drivit ett VR-finansierat projekt om posthumanistiska tendenser i samtidslitteratur. Marie är vetenskaplig ledare för forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik, och ansvarig för forskargruppen Ekokritiskt forum. Hon är även lektorsrepresentant i Mälardalens högskolas styrelse. 

Humtank i sociala medier