Meny

Om Humtank

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och från och med hösten 2017 femton svenska universitet och högskolor. Syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna. Vi vill också i offentligheten visa på de humanistiska ämnenas relevans och bärkraft i samhället.

Humtank sjösattes 2014. Vi verkar på bred front och deltar i samhällsdebatten med syftet att få till stånd en humanioravänlig forskningspolitik och en rättvis fördelning av utbildningsresurser samt att förändra allmänhetens uppfattning om och attityder till humaniora.

Tankesmedjan arrangerar seminarier och panelsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan i Visby. Humtank tar ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporter, debattartiklar i media och reflektioner och utspel på bloggen. Humtanks Facebook– och Twitterkonton bevakar omvärlden från humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

Under 2016 och 2017 var Humtanks profilfråga kvalitet, resurser och samverkan i humanistisk utbildning. Detta fokus har mynnat ut i en rad rapporter.

Vill du läsa mer om Humtank? Här finns:

Du kan även läsa mer om Humtank i essän ”Humaniora i tanken: Humtank igår, idag och imorgon” av Marie Cronqvist och Isak Hammar (ingår i: I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora från Makadam förlag, 2020). Klicka här för att läsa.

Vill du kontakta oss? Skicka e-post till info@humtank.se eller hör av dig direkt till våra talespersoner: Isak Hammar [isak.hammar@kansliht.lu.se] och Jenny Larsson [jenny.larsson@balt.su.se].

HUMTANKS MEDLEMMAR (från 1 juli 2018)

isak

Isak Hammar (verksamhetsledare för Humtank), fil. dr och forskare i historia vid Lunds  och Stockholms universitet, har i sin forskning framförallt studerat antiken och antikens betydelse och roll under senare historiska epoker inklusive vår egen tid. I sitt nuvarande projekt undersöker han gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talets första hälft. Vid sidan om forskning och undervisning arbetar han även som publiceringskoordinator för skriftserierna vid Lunds humanistiska och teologiska fakultet.

 

Jenny Larsson (verksamhetsledare för Humtank) är professor i baltiska språk, Stockholms universitet. Hennes forskning är språkhistoriskt orienterad och hon har bl.a. skrivit en bok om fornpreussiska, undervisat i gotiska och forskat om det språk som profeten Zarathustra talade. Forskningen har också ett tvärvetenskapligt perspektiv: genom att kombinera språk, arkeologi och naturvetenskaplig forskning kring förhistorisk migration (aDNA) försöker hon förstå mer om de indoeuropeiska språkens ursprung och spridning. Innan hon kom till Stockholm var hon knuten till forskningsprojektet Roots of Europe – Language, Culture and Migrations vid Köpenhamns universitet. 2015-1016 var hon ordförande för Sveriges unga akademi.​


Daniel Brodén är fil. dr. i filmvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet. Han arbetar som forskningssamordnare vid Swe-Clarin/Centrum för digital humaniora, samt vid enheten för Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande. Brodén har framförallt forskat om fiktionens potential att berika det kritiska tänkandet om samtiden, liksom den svenska välfärdsstatens medie- och kulturhistoria. Hans senaste bok handlar om Roy Anderssons filmskapande. Samtidigt har Brodén tvärvetenskapliga intressen och har bland annat gästforskat vid SOM-institutet.
 

Peter Degerman är lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han disputerade vid Åbo Akademi med en metateoretisk avhandling om det litteraturdidaktiska forskningsfältet. Han är forskningsledare för EcoHum, Mittuniversitetets forskningsmiljö för grön humaniora, och medlem av ENSCAN, Ecocritical Network for Scandinavian Studies. 2008–10 var han redaktör för det norrländska litterära magasinet Provins och har bland annat redigerat antologierna Norrlandslitteratur – ekokritiska perspektiv och Nordic Narratives of Nature and Environment.
 

Katherina Dodou är lektor i engelska vid Högskolan Dalarna. Hennes forskningsintressen är inriktade mot litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. Hon forskar för närvarande om litteraturstudiers värde inom akademiska språkutbildningar, litteraturstudiers pedagogiska praktiker och litteraturvetares bidrag i språklärarutbildningen. Hon har tidigare bl a forskat om litterära skildringar av barndomen och även av katastrofala historiska händelser, såsom terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 och den irländska hungersnöden 1845-52. Hon undervisar i engelskspråkig litteratur på grund- och avancerad nivå och är även ordförande för Områdesnämnden Humaniora och Språk.

 


Marie Gelang är docent i retorik vid Örebro universitet samt samverkanskoordinator vid Örebro universitets Enterprise AB. Hennes forskning handlar om mellanmänsklig kommunikation med fokus på kroppsspråkets betydelse. För närvarande forskar hon om förhållandet mellan den mätbara och upplevda tiden med särskilt intresse för hur känslan för tajming uppstår. Hon ingår dessutom i ett forskningsprojekt om skyltdockors betydelse för identitetsskapande i det offentliga rummet. Gelang undervisar i retorik på grund- och avancerad nivå. 

Michael Godhe är lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hans undervisning och forskning handlar om samspelet mellan teknik, kultur och samhälle, och spänner över ämnen som science fiction och transhumanism; mediehistoria och kulturhistoria; utopiska visioner om det hållbara samhället, arbetsfrågan i science fiction.


Katrin Holmqvist Sten är lektor i konstvetenskap vid Umeå universitet. I avhandlingen Campus Sundsvall: att bygga symbolvärden (2008) undersökte hon hur samtida arkitektur användes som narrativ i marknadsföringssyfte. Vid tiden för kulturhuvudstadsåret i Umeå koordinerade hon den forskningsplattform ”Culture & Cities” som undersökte evenemanget. Hon har medverkat i ett flertal samverkansprojekt framför allt kring frågor om den hållbara staden. För närvarande rör hennes forskning hur det konstnärliga forskningsfältet har etablerats och utvecklats i Sverige med internationella utblickar. Hon undervisar i konsthistoria och konstteori vid Konsthögskolan där hon också är prefekt.


Thomas Karlsohn är professor i idé- och lärdomshistoria, verksam vid Uppsala universitet. Där är han bland annat ansvarig för heminstitutionens masterprogram och studierektor för forskarutbildningen. Karlsohns forskning inkluderar utbildningshistoria, filosofihistoria och sekularisering. Hans arbete har under det senaste årtiondet främst handlat om de akademiska institutionernas förflutna. Karlsohn engagerar sig också regelbundet i debatten om universitetets samtida belägenhet och framtida utveckling. Han verkar även som översättare och kulturskribent.


Kristian Petrov är docent i idéhistoria och lektor och ämnesföreträdare för kulturstudier vid Karlstads universitet. 2006 disputerade han på en avhandling om kommunismens fall ur ett begreppshistoriskt perspektiv. Förutom en inriktning mot politisk-filosofiska frågor kring globalisering, modernitet och mänskliga rättigheter orienteras Petrovs forskningsintressen för närvarande mot medicinsk humaniora, allmän kulturhistoria och olika former av mytiskt tänkande. Hans undervisning kretsar framförallt kring kulturstudier, idéhistoria och vetenskapsfilosofi. Tillsammans med den tidigare Humtank-medlemmen Sofia Wijkmark leder Petrov Karlstads universitets samverkansprojekt med Västanå teater. 


Petra Ragnerstam är lektor i kulturvetenskap på Institutionen för Konst, kultur och kommunikation (K3) på Malmö universitet. Hon är också enhetschef på institutionen där hon ansvarar för program så som Medie- och kommunikationsvetenskap, Communication for Development, och English studies. Hennes forskningsintressen är storytelling i stort och trans/intermedia storytelling mer specifikt. Hennes nuvarande forskning fokuserar på olika former av interaktivt, deltagande berättande—framförallt förkroppsligat berättande—där hon studerar hur kroppen inbegrips i berättandet och hur en berättelse utvecklas när människor interagerar kroppsligen i ett materiellt rum.


Leif Runefelt är professor i idéhistoria vid Södertörns högskola med ett förflutet inom ekonomisk historia. Efter att ha ägnat mycket tid åt ekonomiskt tänkande och resursutnyttjande i tidigmodern tid har han mer och mer kommit att ägna sig åt kulturhistorisk konsumtionsforskning, med särskilt fokus på synen på kvinnlig konsumtion. Han har tidigare skrivit en bok om 1700-talets konsumtionsdebatt och driver nu dels ett projekt om ambulerande underhållning på 1800-talet, dels ett om kvinnobilden i reklamens genombrottstid, 1870–1914.
 

 

Lina Samuelsson är lektor och ämnesföreträdare för litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola. Hon undervisar i litteraturvetenskap på lärarutbildningen och i fristående kurser. Hennes forskning är framför allt inriktad på litteraturkritik och press/mediehistoria. I hennes avhandling undersökte hon svenska bokrecensioner med nedslag under en hundraårsperiod och i ett pågående projekt undersöks kritikdebatter i Sverige respektive Nederländerna. Samuelsson är också med i ett samverkansprojekt med Eskilstunas kommun om förskolebibliotek.

 

roinehumtank

Roine Viklund är lektor och ämnesansvarig för teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning är inriktad på sociotekniska system och naturresursanvändning i ett historiskt perspektiv, framförallt kopplat till gruvnäringen och järnväg. Andra intressen är platsens sociala/kulturella betydelse  och hur den påverkar ställningstaganden gällande hållbar utveckling. Viklund undervisar huvudsakligen i allmän historia men även metodkurser på grund- och avancerad nivå. 


Bärbel Westphal är docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö. Hennes forskningsområde är tyskspråkig litteratur efter 1945 och handlar om framställningar av samhällsanknutna teman: den nya fattigdomen, miljöfrågor och andra samtidsskildringar som postkoloniala aspekter och genusfrågor. Hon har skrivit en svensk kortintroduktion till den tyska Poplitteraturen. Ett speciellt intresse gäller Martin Walsers författarskap. För närvarande forskar hon om framställningar av kärlek, äktenskap och åldrande i Walsers verk. Hon är medredaktör för Fakulteten för konst och humanioras forskningspodcast, Humpodd. Mellan åren 2007-2011 och 2014-2018 var hon prefekt för Institutionen för humaniora, respektive Institutionen för språk.


TIDIGARE MEDLEMMAR I HUMTANK*

Marie Cronqvist (Lunds universitet)

Jesper Enbom (Umeå universitet)

Fanny Forsberg Lundell (Stockholms universitet)

Helen Fuchs (Högskolan i Halmstad)

Jonas Harvard (Mittuniversitetet)

Jonas Ingvarsson (Karlstads universitet/Högskolan i Skövde)

Lina Nyroos (Uppsala universitet)

Jesper Olsson (Linköpings universitet)

Anna-Sofia Rossholm (Linnéuniversitetet)

Josefin Rönnbäck (Luleå tekniska universitet)

Andrej Slávik (Göteborgs universitet)

Anna Sténs (Umeå universitet)

David Thurfjell (Södertörns högskola)

Sofia Wijkmark (Karlstads universitet)

Kristin Zeiler (Linköpings universitet)

Magnus P. Ängsal (Göteborgs universitet)

Marie Öhman (Mälardalens högskola)

*I parentes står de lärosäten som medlemmarna representerade under sin tid i Humtank.

Humtank i sociala medier