Humtanks inspel till forskningspropositionen

Sverige behöver fortsätta att utveckla en artikulerad och medveten humaniorapolitik. Det är grundtonen i det inspel som Humtank gjort till regeringen med anledning av den kommande forskningspropositionen som vart fjärde år anger riktningen i den svenska forskningspolitiken. Humtank betonar vikten av att man i linje med den förra propositionen fortsätter att betona humanioras centrala roll i frågor som rör samhällsutmaningar liksom att den humanistiska grundforskningen och forskarutbildningen stärks. Dessutom uppmanar Humtank regeringen att på allvar anamma ett bredare samverkansbegrepp och skapa infrastrukturella förutsättningar för olika samverkansformer inom humaniora.

 

”Man ser idag hur de humanistiska forskningsfrågorna blir allt viktigare i en global, digital och, på många sätt splittrad värld. Fenomen som polarisering, faktaresistens och kulturella konflikter kräver humanvetenskapliga analyser. Man kan i det sammanhanget oroas över att läs- och språkförståelsen sviktar och de historiska kunskaperna är hotade. Vi är därför övertygade om att den fria forskningen kommer vara avgörande för såväl individ som beslutsfattare inför framtiden.”

Läs hela texten här!