Vikten av digital humaniora

Den 16–17 november 2021 arrangerade Humlab konferensen Digital Transformations: The Humanities in Challenging Times. Vi lever i en tid av omställningar i stort och smått både vad gäller människors vardagspraktiker, sociala relationer och gemenskaper, såväl som på politiska och ekonomiska plan, men också vad gäller klimat- och hållbarhetsfrågor. Vilken relevans har digital humaniora här och nu och i den framtid som väntar?

Det har gått tjugo år sedan Humlab i dess nuvarande form invigdes 2001. Under åren som har gått har vi har med stort intresse och engagemang följt och bidragit till etableringen av digital humaniora lokalt, nationellt och internationellt. Kort och gott: ofantligt mycket har hänt. När vi nu blickar fram emot de nästkommande tjugo åren gör vi det med utgångspunkt i en undran vilken roll och relevans digital humaniora har att spela i framtiden, väl medvetna om att hur framtiden kommer att se ut är högst oklar.

Den 16–17 november 2021 hölls konferensen Digital Transformations: The Humanities in Challenging Times. Programmet innehöll sessioner som handlade om artificiell intelligens, hållbarhet, religion och tro i en digital samtid, digital undervisning inom högre utbildning, visuella kulturer samt textanalys. Genom konferensen ville vi markera och fira våra tjugo första verksamhetsår som en etablerad enhet på Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Firandet av jubileet är dock lite missvisande då ”Humlab” i någon mening existerade redan tidigare och de första tankefröna sattes redan 1994. Vi är därför extra glada över det föredrag som hölls av professor emerita Eva Strangert och professor emeritus Kjell Jonsson. De berättade om de processer som ledde fram till att Humlab kunde starta och synliggjorde genom sitt föredrag även de inledande verksamhetsåren då Torbjörn Johansson var föreståndare för Humlab.

Konferensen utgick från temat ”transformations” som kan översättas till förändringar och omvandlingar och under konferensen avsåg vi belysa och diskutera de nya ramar och förutsättningar transformationer medför. I förlängningen avsåg vi också omställningar i stort och smått då vi står inför en rad globala utmaningar och förändringar – vare sig vi vill det eller inte. Under konferensen gavs flertalet exempel på hur humanistisk forskning i relation till digital teknologi kan vara relevant för att undersöka och förstå klimatrelaterade händelser, fenomen och praktiker. Även om det inte var ett uttalat mål kom just klimatfrågor att bli ett återkommande tema i flertalet av konferensens sessioner och key note-föredrag. Det visar på en medvetenhet om att digital teknologi, som ofta anses vara en lösning på klimatkrisen, också är en del av problemet. Inte minst är framställningen av datorer och smartphones resurskrävande, för att inte tala om de enorma resurser som går åt till att lagra och kyla datorservrar. Det visar också på frågans relevans och behovet av att från flera olika forskningsfält studera de omvandlingar klimatförändringarna påbjuder.

Omställningar och transformationer kan dock också handla om förbättringar och medföra nya sätt att tänka, såväl som anpassade metoder för att studera humanistiska frågor. Med konferensen tog vi avstamp i Humlabs verksamhet och lyfte en bredd av aktuella ämnen som också återspeglar flera av de forskningsområden som Humlab och våra anknutna forskare har varit engagerade i under våra verksamhetsår så här långt. Vi riktade även blicken mot framtiden och i de olika konferenssessionerna diskuterades de ständigt pågående förändringar som sker i digitala miljöer och teknologisk utveckling, samt hur kunskap kan nås genom att applicera digitala metoder.

Ett stort intresse såväl lokalt, nationellt och internationellt visades för konferensen vilket pekar på att digitala metoder och praktiker i tider av omställning i bred bemärkelse är angelägna frågor. Samhället fortsätter ständigt att digitaliseras, vardag som yrkesliv, vilket gör att forskning inom digital humaniora och forskningsinfrastrukturer kommer vara fortsatt betydelsefulla i framtiden. Med utgångspunkt i de år som har gått och blicken riktad mot de kommande tjugo åren och vidare är vi säkra på att Humlab kommer vara en fortsatt viktig aktör i detta sammanhang.

Evelina Liliequist, konferenskoordinator Digital Transformations: The Humanities in Challenging Times

Denna text är ett gästinlägg på Humtankbloggen. Den har genomgått en redaktionell granskning av Humtank, men åsikterna är skribentens egna