Stora förväntningar på nästa 50 år av nyfikenhet

För Humtank,

Marie Cronqvist och Jesper Enbom

Riksbankens jubileumsfond, som vid sidan av Vetenskapsrådet är Sveriges mest betydande forskningsfinansiär av svensk samhällsvetenskap och humaniora, har avfirat sina första 50 år. Förra veckans stora jubileumskonferens, som gick under namnet ”Great Expectations”, ägde rum på Grand Hotel i Stockholm.

Dagens gyllene tal var tre. De cirka 200 åhörarna fick ta del av tre inledande föreläsningar samt tre paneldiskussioner, med tre deltagare i vardera. Moderator var journalisten och författaren Johanna Koljonen, som lotsade de inbjudna forskarna genom dagen med chosefri pålästhet och därtill på utmärkt engelska efter sina år i Oxford.

Historikern Robert Darnton (Harvard) inledde med en varm plädering för det öppna biblioteket under rubriken ”Books, libraries and the digital future” och med utgångspunkt i det Harvard-ledda projektet Digital Public Library of America http://dp.la . Därefter följde statsvetaren Ellen Lust (Yale), som talade om behovet av analyser av sociala och kulturella förhållandens betydelse för lokalt, politiskt deltagande. Sociologen Hartmut Rosa (Jena) varnade därefter för att dagens sociala acceleration tenderar att leda till inte bara individuell alienation utan också faror för demokrati och kollektiv kunskapsbildning.

Efter 50. Går det utför nu?

Efter 50. Går det utför nu?

Eftermiddagens paneldiskussioner hade alla sin utgångspunkt i texter som publicerats i årsboken Tänka vidare. Mindre explicit i rubrikerna var att panelerna tycktes följa en tidslig kronologi som länkade samman då, nu och sedan. Ämnet för den första och i huvudsak tillbakablickande panelen var ”Time, mobility and the university” med Peter Hedström, Liv Langfeldt och Johan Östling. Därefter följde panelen ”Reach out, impact and ranking” med Duncan Needham, Sverker Sörlin och Linda Wedlin, och i centrum för dagens sista panel stod ”The future – whan can we learn and what shall we do?” med Gustaf Arrhenius, Wilhelm Krull och Helga Nowotny.

Genom sammansättningen av keynotes och paneler åskådliggjordes betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap för att ta itu med de samhällsutmaningar som vi står inför. Ellen Lust pekade till exempel på att väljarbeteende och möjligheter till konfliktlösning i stor utsträckning påverkas av relationer i lokalsamhället. På ett mycket konkret vis framhöll Duncan Needham hur humanister kan påverka politiska beslut genom exempel från sitt eget arbete inom projektet History & Policy http://www.historyandpolicy.org som syftar till att förse bland annat beslutsfattare och journalister med historisk expertis.

Ytterligare en röd tråd under dagen gällde vikten av långsiktig forskning och att det finns tid för reflektion i ett samhälle som på så många plan går allt snabbare. Detta berördes dels av Hartmut Rosa men även av Gustaf Arrhenius i en uppmaning till mer multidisciplinär forskning för tackla morgondagens samhälleliga utmaningar.

Som helhet blev jubileumskonferensen en påminnelse om att RJ är en unik forskningsfinansiär i ett internationellt perspektiv med sin tydliga inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Som många andra ser vi i Humtank med stor förväntan fram emot RJs nästa halvsekel av starkt stöd till nyfikenhetsdriven, samhällstillvänd och långsiktig, humanvetenskaplig forskning. Om vi finge önska något inför framtiden så vore det kanske att RJ tillsammans med forskarna också tog ett större grepp om den fråga som Robert Darnton inledde dagen med: Hur sker egentligen återkopplingen till samhället och allmänheten? Det vetenskapliga kunskapssökandet måste värnas och fredas, men dess resultat får inte stängas in.