Läs Humtanks inspel om kommande forskningsproposition

Genomför en nationell satsning på infrastrukturer i humaniora och satsa tydligt på partnerskap och samverkan. Det är två av punkterna i Humtanks underlag till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Propositionen ska enligt regeringen behandla ”forskning, högre utbildning och forskningsrelaterad innovation” och är tänkt att läggas fram hösten 2016. De fyra kommande årens forskningspolitik står i förgrunden, men propositionen rymmer också enligt vad regeringen aviserat ett tioårsperspektiv.

I den senaste forskningspolitiska propositionen nämndes inte humaniora. Humtank driver därför frågan att Sverige behöver en artikulerad och medveten humaniorapolitik. VI har sammanfattat våra idéer om en sådan humaniorapolitik i ett underlag som lämnats till Utbildningsdepartementet och som finns att läsa i sin helhet här.

Vi driver tesen att Sverige behöver humaniora eftersom många frågor endast kan besvaras med hjälp av humanistisk forskning och kunskapsbildning. Två exempel: Hur används religion och historia som maktmedel i politisk retorik? Hur förändras människors språk och kultur av det förändrade medielandskapet?

Humanistiska kunskaper har omedelbara värden för samhället, eftersom varje samhällsfråga har en mänsklig dimension. Kanske är inte varje sådant värde möjligt att översätta i direkta pekuniära vinster. Stora systemsatsningar i automatiseringens dagar kan vara nog så effektiva – men hur påverkas vi som människor, som konsumenter, brukare, utförare, ytterst som medborgare? Humanistisk forskning krävs för att vi inte ska förlora de mänskliga aspekterna på samhällsutveckling ur sikte. Ytterst handlar det om förutsättningarna för att skapa ett bättre samhälle.

Humaniora kan alltså vara utmaningsdriven, ta sig an konkreta uppgifter. Men humaniora är också och måste få förbli nyfikenhetsdriven. Forskningen ska stå fri och forskarna i kraft av sin professionalitet och nyfikenhet själva kunna definiera behovet av kunskapsutveckling. Utan den kunskapsbildning som är frukten av fri och förutsättningslös forskning kan vi inte heller ta oss an de utmaningar vi möjligen ställs inför imorgon.

Humtank pekar i sitt underlag ut några prioriterade områden där humaniora kan möta viktiga samhällsutmaningar:

  • Medialisering och mediekompetens
  • Integration och migration
  • Kulturell kompetens på arbetsmarknaden

Vi ger också en fingervisning om konkreta satsningar som bör göras. Till dem hör infrastrukturer för humaniora som kan komma forskare från flera olika ämnen till del, bland annat digitalisering av källor som exempelvis riksdagsdebatter. Vi föreslår också att det satsas tydligare på partnerskap och samverkan, till exempel genom Vinnova, för att skapa en grund för deltagande i Horizon 2020 och andra internationella forskningsinitiativ. Humtank vill se en humaniorapolitik som särskilt uppmärksammar och stödjer internationalisering, genom bättre möjligheter för forskare till utbyten, gästvistelser utomlands och deltagande i europeiska forskningsprogram.  

Humtanks underlag till regeringen om den kommande forskningspolitiska propositionen